Rabbi Shimon Bar Yochai


Shabbat Shalom!!!!

Lots of Simchas at Rashbi today!!


๐ŸŒ๐ŸŒท๐ŸŒณ26 Shevat/February 21๐ŸŒณ๐ŸŒท๐ŸŒ

Baruch HaShem! Good News!


๐Ÿ™Œ๐ŸฝBโ€H we are only the messengers, and the tzadikim are the conduit to Hashem!


Rabbi Shimon Bar Yochai prayer trek


In the Zechut of an anonymous member may HaShem help her attain her hearts desires, complete emuna, good health, parnassa tova, shalom in all her relationships. May she marry her beshert speedily!


Everyone who commented in the โ€œRabbi Shimon Bar Yochaiโ€ your prayers were prayed for today!


May we all continue to hear good news speedily!!


Please take up your good deed if you havenโ€™t already and light a candle for the Tzadik

2 views

Stay up to date!

ยฉ 2020 by EMUNA BUILDERS

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Instagram Social Icon